Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 2 và đợt 3 năm 2020

29/07/2020

Thực hiện Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường; Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI), Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 Tổng cục Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường đợt 2 và đợt 3 năm 2020. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cụ thể như sau:

1. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 2, xem chi tiết tại đây.

2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 3, xem chi tiết tại đây./.

 

Các tin đã đưa ngày: