Từ 01/8/2020, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện phần mềm Một cửa và dịch vụ công trực tuyến

29/07/2020

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật phần mềm Ứng dụng cho bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (gọi tắt phần mềm Một cửa) do Sở Nội vụ triển khai xây dựng và thực hiện từ năm 2015. Kể từ ngày 01/8/2020 Văn phòng UBND tỉnh sẽ đóng gói toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC), dữ liệu đã có trên phần mềm một cửa và triển khai phiên bản đã cập nhật. Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật lại toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp huyện, cấp xã đang có hiệu lực lên phần mềm, cập nhật mã TTHC, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành. Các TTHC đã được cấu hình quy trình điện tử theo từng TTHC công bố. Đồng thời phần mềm Một cửa đã kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Do chưa có Quy chế mới của UBND tỉnh về hoạt động một cửa (văn bản quy phạm pháp luật) nên Văn phòng UBND tỉnh lưu ý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, các cơ quan ngành dọc Trung ương tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết trên hệ thống các phần mềm như sau:

Phần mềm Một cửa

Theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 17/NQ- CP năm 2019 của Chính phủ và nhiều văn bản chỉ đạo khác thì tất cả các hồ sơ TTHC các cấp sẽ phải thực hiện trên phần mềm Một cửa và sẽ được đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia tạo thành một hệ thống liên thông 4 cấp: Quốc gia - Tỉnh - Huyện - Xã. Mỗi TTHC đều được cấp mã có cấu trúc theo quy định của Chính phủ. Mỗi hồ sơ khi tiếp nhận cũng được cấp mã có cấu trúc theo quy định của Chính phủ. Mỗi TTHC, mỗi hồ sơ trong cả nước đảm bảo tính đơn nhất. Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật TTHC và thiết lập cấu trúc mã hồ sơ theo đúng quy định của Chính phủ. Qua đó dữ liệu của tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng bộ được với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Vì vậy việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, trả kết quả của các cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo đúng quy trình của phần mềm đã được thiết lập.

Trước đây TTHC giữa các huyện, thành phố khác nhau. Tương tự giữa các xã, phường, thị trấn cũng khác nhau nên đã tạo nên một cơ sở dữ liệu về TTHC không thống nhất, không thể quản lý được. Nay phần mềm Một cửa đã cập nhật mới các TTHC. Ở các huyện, thành phố TTHC hoàn toàn giống nhau, ở các xã, phường, thị trấn cũng giống nhau. Tất cả TTHC do Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm cập nhật khi có sự thay đổi và thông báo tới từng cơ quan giải quyết TTHC. Căn cứ TTHC trên phần mềm, Cán bộ quản trị công nghệ thông tin cấp huyện sẽ thiết lập luồng xử lý cho từng người dùng cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh đã phân cấp quyền quản trị trên phần mềm Một cửa. Cán bộ quản trị công nghệ thông tin cấp huyện sẽ quản trị hầu hết các chức năng ở cấp huyện, cấp xã. Và là đầu mối trao đổi thông với Cán bộ quản trị của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Vì vậy, khi gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị người dùng cấp huyện, cấp xã liên hệ với Cán bộ quản trị cấp huyện.

Người dùng đăng nhập vào phần mềm Một cửa phải sử dụng địa chỉ email công vụ do Sở Thông tin và Truyền thông cấp và phải chịu trách nhiệm quản lý tài khoản của mình. Vì yêu cầu bảo mật, nếu 6 tháng mà người dùng không thay đổi mật khẩu thì phần mềm quản trị email sẽ thay đổi mật khẩu. Khi cần cấp lại mật khẩu đề nghị liên hệ với Cán bộ quản trị công nghệ thông tin cấp huyện để đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại.

Trừ trường hợp TTHC trả kết quả ngay, còn lại mọi hồ sơ khi tiếp nhận phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ phải in phiếu hướng dẫn (đã cấu hình trên phần mềm) và ghi rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ, ký và giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ không trả kịp theo giấy hẹn thì cơ quan giải quyết TTHC phải xin lỗi bằng văn bản trước khi hết hạn ít nhất 01 ngày và hẹn lại ngày trả kết quả.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị phải giải quyết 100% TTHC qua phần mềm một cửa. Hồ sơ TTHC phải tiếp nhận qua phần mềm Một cửa, cán bộ tham gia giải quyết hồ sơ phải thực hiện trên phần mềm và đều được lưu vết để kiểm tra, giám sát. Yêu cầu 100% hồ sơ từ khi tiếp nhận, xử lý phải cập nhật trên luồng xử lý của phần mềm đến khi trả kết quả để theo dõi giám sát, đồng bộ dữ liệu, trạng thái với hệ thống Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Quy trình xử lý hồ sơ thực hiện theo TTHC và quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố. Kết quả TTHC dạng văn bản giấy phải cập nhật bản ký số lên luồng xử lý hồ sơ. Các trường hợp khác phải quét/chụp màu và cập nhật kết quả vào luồng xử lý hồ sơ như bản ký số. Nếu cán bộ/cơ quan thực hiện không đúng phải chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền.

Phần mềm đã tích hợp tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo để trao đổi thông tin giữa Bộ phận một cửa các cơ quan và tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC. Đề nghị các cơ quan đăng ký chữ ký số cho 100% cán bộ tham gia giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để ứng dụng trên phần mềm. Trừ trường hợp người giao dịch TTHC không sử dụng Zalo, còn lại phải sử dụng tối đa tiện ích của Zalo để nâng cao hiệu quả công việc.

Văn phòng UBND tỉnh đang tham mưu với UBND tỉnh triển khai đồng loạt trong toàn tỉnh sử dụng biên lai điện tử thay thế biên lai in từ phần mềm và viết tay hiện nay trong việc thu phí, lệ phí thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân. Khi thu phí, lệ phí, hệ thống sẽ tự phát sinh biên lai điện tử và gửi qua email và/hoặc tin nhắn Zalo của người giao dịch hồ sơ. Biên lai điện tử đảm bảo tính pháp lý, trường hợp người giao dịch hồ sơ yêu cầu in biên lai khi đó mới in ra trả theo yêu cầu.

Hiện nay một số TTHC quy định liên thông giữa các cấp (liên thông dọc) như lĩnh vực đất đai, người có công, bảo hiểm xã hội, hộ khẩu,... nhưng thực tế nhiều trường hợp đang thực hiện thành các thủ tục riêng lẻ ở từng cấp và thời gian giải quyết thường dài hơn so với quy định. Phần mềm đã cập nhật quy trình điện tử thực hiện liên thông TTHC theo đúng công bố của Bộ, ngành Trung ương và phân chia trách nhiệm của từng cơ quan. Trường hợp TTHC liên thông từ cấp xã tới cấp tỉnh (lĩnh vực người có công), khi có kết quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ gửi kết quả qua bưu điện về UBND cấp xã để trả cho tổ chức, cá nhân.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) nhưng tiếp nhận giải quyết TTHC ở cấp huyện đã được cấu hình tham gia thực hiện phần mềm Một cửa và chịu sự giám sát của UBND cấp huyện. Những TTHC liên thông từ cấp xã được cấu hình liên thông theo đúng quy định. Khi báo cáo kết quả giải quyết TTHC sẽ cho kết quả thuộc cả về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và môi trường và UBND cấp huyện.

Thời gian tính trong phần mềm Một cửa đã thống nhất quy đổi ra ngày làm việc. Đơn vị tính thời gian là nửa ngày. Với các hồ sơ liên thông, cơ quan thực hiện bước nào thì tính thời gian giải quyết cho cơ quan đó ở buổi làm việc đó, cơ quan xử lý tiếp theo sẽ tính vào buổi là việc tiếp sau đó.

UBND tỉnh đã thành lập Tổ quản trị Cổng dịch vụ công do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng; mỗi huyện, thành phố thành 01 nhóm quản trị do Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện làm Nhóm trưởng và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện một cửa, một cửa liên thông, quản trị tài khoản ở cấp huyện và cấp xã. Nhóm trưởng sẽ tạo một nhóm trên Zalo bao gồm các thành viên ở cấp huyện và cấp xã tham gia giải quyết TTHC để trao đổi thông tin.

Văn phòng UBND tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tích hợp phần mềm Một cửa với phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành và phần mềm Quản lý chứng thực để giảm thiểu việc phải thao tác trên nhiều phần mềm.

Bộ phận một cửa giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện của các bộ phận, cá nhân, kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải quyết và chất lượng kết quả khi bàn giao.

Hằng tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo kết quả giải quyết TTHC trong toàn tỉnh gửi tại Phiên họp hằng tháng của UBND tỉnh, đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND cấp huyện giải trình kết quả để hồ sơ chậm hạn thuộc phạm vi mình quản lý; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình kết quả chậm hạn của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Các cơ quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải quyết TTHC của cơ quan mình, cấp mình quản lý.

Về dịch vụ công trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.vinhphuc.gov.vn) và kết nối liên thông với phần mềm Một cửa của tỉnh và đồng bộ dữ liệu, trạng thái với Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), thực hiện đăng nhập 01 lần trên toàn hệ thống (SSO), đã kết nối và thực hiện thanh toán phí, lệ phí trên Cổng thanh toán quốc gia. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng UBND đã cập nhật các TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC ở cả 3 cấp theo quy định và đang tiếp tục công bố bổ sung.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 3849/UBND- HCC1 ngày 25/5/2020, trong đó yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết 20% hồ sơ trực tuyến trong năm 2020. Đề nghị các cơ quan cấp huyện, cấp xã cần tích cực thực hiện đến hết năm 2020 mới có thể đạt chỉ tiêu này.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp các khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, đề nghị trao đổi với cán bộ của Nhóm quản trị cấp huyện. Trường hợp vượt khả năng, thẩm quyền thì cán bộ quản trị cấp huyện kết nối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc đơn vị triển khai phần mềm hỗ trợ.

Mặc dù việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử đã thực hiện một thời gian khá dài, nhưng việc thực hiện chưa được giám sát chặt chẽ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn rất hạn chế. Hiện nay, Chính phủ, UBND tỉnh đang chỉ đạo rất quyết liệt về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó phần mềm phải đồng bộ được dữ tiệu trong toàn tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, có sự kiểm soát chặt chẽ bởi các công cụ công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các chỉ tiêu giao cho các địa phương rất cao cần phải nỗ lực phấn đấu thực hiện. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn cùng phối hợp thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra. Thời gian bắt đầu từ 01/8/2020.

Địa chỉ đăng nhập: https://motcua.vinhphuc.gov.vn/dvc

Thông tin liên hệ:

 Về kỹ thuật: Ông Bùi Viết Vượng. Điện thoại: 0969.132.486

Các nội dung khác: Ông Nguyễn Tiến Việt. Điện thoại: 0915.163.312

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm được đăng tải trên phần mềm Một cửa và gửi qua Tổ quản trị Cổng dịch vụ công tỉnh. Nhóm quản trị cấp huyện có trách nhiệm gửi tới người dùng theo từng nhóm đối tượng.

Nguồn: Công văn 286/VO-HCC1 ngày 24/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: