Danh sách lãnh đạo chỉ đạo và cán bộ đầu mối cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc

01/07/2020

STT

Tên cơ quan,
 đơn vị

Họ, tên cán bộ

Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Ban QL các KCN

Nguyễn Thanh Chính

Phó trưởng ban

ntchinhsnv@gmail.com

Trần Thị Thu Nga

Chuyên viên

nganttt@vinhphuc.gov.vn

2

Sở Công Thương

Nguyễn Ngọc Phi

P. Giám đốc

phinn@vinhphuc.gov.vn

Lê Thị Thu Hiền

P. Chánh Văn phòng

hienltt2@vinhphuc.gov.vn

3

Sở Khoa học và Công nghệ

Bùi Hữu Hưng

P. Giám đốc

hungbh@vinhphuc.gov.vn

Nghiêm Xuân Mạnh

Trưởng phòng

manhnx@vinhphuc.gov.vn

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Xuân Quang

P. Giám đốc

quangnx@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Hoàng Nam

Quản trị mạng

namnh@vinhphuc.gov.vn

5

Sở Lao động, TT&XH

Lê Xuân Thều

P. Giám đốc

theulx@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

P. Chánh Văn phòng

huongntt6@vinhphuc.gov.vn

6

Sở Nội vụ

Trần Văn Hòa

P. Giám đốc

hoatv2@vinhphuc.gov.vn

Trần Ngọc Nam

P. Trưởng phòng

namnt@vinhphuc.gov.vn

7

Sở Tài chính

Hoàng Văn Nhiệm

P. Giám đốc

nhiemhv@vinhphuc.gov.vn

Hà Minh Quân

Giám đốc Trung tâm tin học

quanhm@vinhphuc.gov.vn

8

Sở Tư pháp

Kim Thị Ánh

P. Giám đốc

anhkt2@vinhphuc.gov.vn

Vũ Xuân Quyết

P. Chánh Văn phòng

quyetvx@vinhphuc.gov.vn

9

Sở Văn Hóa - TT&DL

Nguyễn Quang Huy

P. Chánh Văn phòng

huynq@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Hữu Thịnh

Chuyên viên

thinhnh@vinhphuc.gov.vn

10

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Tiến Hạnh

P. Chánh Văn phòng

hanhnt@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Phương Đường

P. Trưởng phòng

duongnp@vinhphuc.gov.vn

11

Sở Xây dựng

Trần Quang Ngọc

P. Giám đốc

ngoctq@vinhphuc.gov.vn

Kinh Đình Hùng

P. Chánh Văn phòng

hungkd2@vinhphuc.gov.vn

12

Cục Thống Kê

Phùng Đắc Hưng

P. Cục trưởng

pdhungvph@gso.gov.vn

Chu Thị Kim Ngân

P. Trưởng phòng

ctknganvph@gmail.com

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Công Võ

Chánh Văn phòng

vonc@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Hương Nho

Văn thư

sotnmt@vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: