UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ

02/07/2020

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Theo quyết định này, trên toàn tỉnh có 1.351 hộ được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp với 839 con trâu và 2.405 con bò.

UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò sau khi được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND cấp xã, thông báo trên hệ thống thông tin, truyền thông của xã và sao gửi cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp nếu có yêu cầu; Định kỳ hàng quý thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ trong trường hợp có đề nghị phê duyệt mới của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trâu, bò. Đồng thời thực hiện rà soát, điều chỉnh danh sách đối tượng được hỗ trợ đã được phê duyệt; Lập danh sách, báo cáo UBND cấp huyện. Căn cứ báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện thực hiện thẩm định, tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Công ty Bảo việt Vĩnh Phúc lập dự toán, bố trí nguồn kinh phí thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm, thực hiện ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Xem chi tiết danh sách đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm tại đây./.

Minh Hiển