Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2020

20/05/2020

Ngày 19/5/2020, Sở Tài chính Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 1052/STC-TTTH thông báo đến các cơ quan, đơn vị kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2020. Cụ thể như  sau:

1. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy in và máy fax

Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Toàn Hưng.

Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản và các thông tin khác có liên quan  được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 01/TTK/STC-TOANHUNG ngày 13/5/2020 giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Toàn Hưng.

Chi tiết thỏa thuận khung xem tại đây.

2. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy chiếu

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng HANEL.

Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản và các thông tin khác có liên quan được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 02/2020/STC-HPE ngày 12/5/2020 giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Điện tử chuyên dụng HANEL.

Chi tiết thỏa thuận khung xem tại đây.

3. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy

Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Điện tử chuyên dụng HANEL.

Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản và các thông tin khác có liên quan được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm tập trung  số  01/2020/STC-HPE ngày 12/5/2020 giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Điện tử chuyên dụng HANEL.

Chi tiết thỏa thuận khung xem tại đây.

4. Gói thầu: Mua sắm tập trung tủ tài liệu

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tâm Phát.

Thông tin chi tiết về nhà thầu, số lượng, chủng loại tài sản, giá mua tài sản và các thông tin khác có liên quan được quy định trong thỏa thuận khung mua sắm tập trung  số 01/TTK/STC-TAMPHAT ngày 13/5/2020 giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tâm Phát.

Chi tiết thỏa thuận khung xem tại đây.

Căn cứ văn bản thông báo này, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị:

Đối với các cơ quan, đơn vị là đầu mối mua sắm tập trung:

Thông báo cho các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý biết để ký hợp đồng mua sắm tài sản và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản được quy định tại thỏa thuận khung giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và đơn vị trúng thầu.

Sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng mua sắm tài sản tập trung năm 2020 của các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý (về việc ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, bảo hành tài sản, thực hiện các nghĩa vụ khác giữa đơn vị mua sắm tài sản và nhà thầu), đồng thời tổng hợp 01 bộ Hợp đồng mua sắm tài sản của các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký với nhà thầu cung cấp tài sản, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản:

Có trách nhiệm ký hợp đồng mua sắm tài sản và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản được quy định tại thỏa thuận khung giữa Sở Tài chính Vĩnh Phúc và đơn vị trúng thầu.

Sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng mua sắm tài sản tập trung năm 2020, gửi kèm 01 bản Hợp đồng đã ký với nhà thầu cung cấp tài sản cho cơ quan, đơn vị đầu mối mua sắm tập trung để tổng hợp, gửi Sở Tài chính theo quy định.

Nguồn: Công văn số 1052/STC-TTTH
ngày 19/5/2020 của Sở Tài chính

 

Các tin đã đưa ngày: