Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam Đảo

14/05/2020

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam Đảo, gồm các nội dung:

- Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

- Kế hoạch thu hồi đất năm 2020

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020

- Danh mục các công trình đã phê duyệt đã quá 03 năm đến nay chưa triển khai thực hiện, hủy bỏ:

- Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2020

UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Đảo tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu toàn văn quyết định tại đây./.

Nguồn: Quyết định số 1105/QĐ-UBND
ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: