UBND huyện Yên Lạc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 05 thửa đất tại đồng Khoát, thôn Yên Nội, Xã Văn Tiến

17/02/2020