Kế hoạch kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

30/01/2020

Nhằm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền, hướng trọng tâm của công tác năm 2020 là phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3392/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Theo Kế hoạch, năm 2020, công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, giải quyết 7 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm soát TTHC và cải cách TTHC, trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa liên thông, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hoàn thiện xây dựng hệ thống các văn bản QPPL quy định về kiểm soát TTHC, các văn bản liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiện toàn hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền của ngành, địa phương. Đồng thời, đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa TTHC, trình UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương sửa đổi các văn bản QPPL có liên quan. Việc rà soát phải đi vào chất lượng, không qua loa, hình thức trên cơ sở lựa chọn những TTHC có đối tượng chịu sự tác động lớn, những vấn đề “nóng”, “bức xúc”, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp, UBND cấp xã phải đảm bảo 100% các TTHC được UBND tỉnh công bố kịp thời, phù hợp với pháp luật hiện hành; 100% TTHC được công khai theo quy định và được đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh, phần mềm một cửa hành chính công tỉnh; 100% TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thông tin chính thống, chính xác để người dân, d oanh nghiệp thực hiện các quy định về TTHC.

Tiếp tục thực hiện tót việc cải cách TTHC thông qua vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, cấp huyện, bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã và các cơ quan đơn vị. Qua đó, giảm thiểu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Qua kiểm tra, để kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân có sai sót, hạn chế đó và xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các nhân, tổ chức.

Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên viết tin, bài có liên quan trên trang tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng các bảng biểu, pa-nô, áp-phích cổ động tuyên truyền…

Xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân (địa chỉ truy cập: https://nguoidan.chinhphu.vn) và doanh nghiệp (địa chỉ truy cập: https://doanhnghiep.chinhphu.vn); Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (https://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn), thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình và báo cáo UBND qua Văn phòng UBND tỉnh trước 15/01/2020. Đồng thời, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Vĩnh Phúc năm 2020 (xem chi tiết tại đây).

Thanh Hải

Các tin đã đưa ngày: