Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc

21/11/2019

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cùng nhau ký kết bản Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Theo đó, Quy chế gồm có 3 chương, 7 điều quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, hình thức và nội dung phối hợp giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa hai địa phương. Các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa hai địa phương là đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của Quy chế này.

Các nguyên tắc phối hợp:

Thứ nhất, không gây cản trở đến công tác quản lý của các cơ quan nhà nước và hoạt động khoáng sản hợp pháp của các tổ chức, cá nhân của hai tỉnh.

Thứ hai, công tác phối hợp được thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và các văn bản có liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Thứ ba, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp kiểm tra hoạt động khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Thứ tư, chủ động trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; xử lý những vấn đề phát sinh theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan đối với các hoạt động khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, đồng thời hỗ trợ trong xử lý các tình huống phức tạp bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các nội dung phối hợp:

Phối hợp trao đổi thông tin: UBND tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc tăng cường trao đổi thông tin về tài nguyên, trữ lượng khoáng sản; tình hình quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa hai địa phương. UBND cấp huyện, cấp xã khu vực giáp ranh giữa hai địa phương trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, chủ động trao đổi thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại khu vực giáp ranh, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; trao đổi kinh nghiệm tổ chức đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, sai phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu lấy ý kiến của UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Vĩnh Phúc khi thực hiện công tác quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và cấp phép hoạt động khoáng sản ở những khu vực giáp ranh. Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi thông tin cho nhau về Giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và phối hợp trong công tác bàn giao mốc giới các điểm khép góc của mỏ thăm dò, khai thác khoáng sản tại thực địa đối với mỏ đã cấp ở khu vực giáp ranh giữa hai địa phương để phối hợp trong công tác quản lý.

Phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình: Các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc tích cực, chủ động thực hiện phối hợp kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình tại các khu vực khoáng sản giáp ranh giữa hai địa phương trong các trường hợp cần thiết, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Lực lượng công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã khu vực giáp ranh giữa hai địa phương tăng cường phối hợp cả về lực lượng, trang thiết bị và các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đê điều và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi tại khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Phối hợp trong công tác xử lý vi phạm: UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm chỉ đạo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền tại khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Khi xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai địa phương, xác định vi phạm thuộc địa bàn nào thì xem xét xử lý tại địa phương đó theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phạm vi vi phạm nằm trên địa giới của cả hai địa bàn giáp ranh của hai địa phương, lực lượng chức năng của địa phương nào phát hiện trước thì chủ trì giải quyết.

UBND cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã, lực lượng công an hai địa phương giáp ranh có trách nhiệm phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến công tác xử lý vi phạm theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ việc thực hiện và đôn đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung Quyết định xử lý đã được ban hành; trường hợp vượt thẩm quyền phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Kết quả xử lý vi phạm được thông báo công khai, thông báo bằng văn bản cho địa phương có liên quan; hành vi vi phạm được thông báo về nơi cư trú của các đối tượng vi phạm.

Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: UBND cấp huyện, cấp xã hai địa phương giáp ranh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản nói chung và công tác bảo vệ khoáng sản nói riêng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và nhân dân địa phương. Thực hiện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Kịp thời đăng tin bài về gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản, nhằm động viên, khích lệ phong trào bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Địa phương khu vực giáp ranh tạo cơ chế thuận lợi như thông báo số điện thoại, bố trí hộp thư để kịp thời tiếp nhận đầy đủ thông tin phản ánh, tố giác tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 3 huyện có địa giới giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên là huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo và thành phố Phúc Yên, UBND các huyện trên cùng với UBND huyện Đại Từ và thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm triển khai, phổ biến đến UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện Quy chế này; trao đổi, thông báo cho nhau số điện thoại làm đường dây nóng giữa hai địa phương giáp ranh cấp huyện và cấp xã. Trước ngày 31/12 hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Quy chế này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại Từ, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Bình Xuyên, Tam Đảo, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm triển khai, phổ biến đến UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện Quy chế này đồng thời trao đổi, thông báo cho nhau số điện thoại làm đường dây nóng giữa hai địa phương giáp ranh cấp huyện và cấp xã. Trước ngày 31/12 hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Quy chế này. Các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự, Sở Công Thương, Sở Xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan của hai tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong trường hợp cần thiết UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp, hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế này.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019./.

Minh Hiển