Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức Lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp, giai đoạn 2013-2015

01/10/2013

Ngày 26/9/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5457/KH-UBND về Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức Lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp, giai đoạn 2013-2015

* Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã của các thành phố, thị xã trong tỉnh (thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên).

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn các huyện.

- Công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã thuộc thành phố, thị xã.

* Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị và kinh nghiệm quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong và ngoài nước. Tập trung vào một số lĩnh vực sau:

+ Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn;

+ Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và vấn đề các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu;

+ Quản lý đô thị;

+ Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản;

+ Tài chính xây dựng đô thị.

* Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

- Thời gian tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng:

+ Năm 2014: Tổ chức 2 lớp:

Lớp 1 dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã: số lượng 57 người.

Lớp 2 dành cho Công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường xã, phường, thị trấn: số lượng 56 người.

- Thời lượng cho 1 lớp: 8 ngày (theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).

* Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng: Tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

(Nguồn: KH số 5457/KH-UBND, ngày 26/9/2013của UBND tỉnh)

 

File đính kèm