Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

04/11/2019

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Với chủ đề Tháng hành động năm 2019 là "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", trong thời gian 1 tháng, từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung triển khai các hoạt động như sau:

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới : Ở cấp tỉnh sẽ diễn ra ở huyện Tam Dương, dự kiến vào ngày 15/11/2019. Ở cấp huyện: Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế để tổ chức phát động Tháng hành động trong tháng 11/2019.

Các hoạt động truyền thông:

Các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới đặc biệt là Luật bình đẳng giới, các Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn, quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Treo băn rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích. Đồng thời, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử, Đài phát thanh và truyền hình, đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp; tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền ở cấp xã…

Phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu truyên truyền cho cộng đồng; Tổ chức hội nghị tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực về bình đẳng giới trong các lĩnh vực...; biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, bị mua bán và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực để xây dựng thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao như: Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực giới”; “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng”…Đồng thời, tổ chức công tác kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước ngày 25/12/2019.

Sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động. Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong cơ quan và đơn vi và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh trước ngày 23/12/2019.

Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh truyền hình và Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên các chuyên trang, chuyên mục; xây dựng câu chuyện truyền thanh tuyên truyền nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới.

UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện Tháng hành động; tổ chức Lễ phát động; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận đồng người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, tăng cường hoạt động hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, bố trí thời lượng phát thanh về chủ đề bình đẳng giới và phòng chống tiến tới chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới xảy ra tại gia đình và cộng đồng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Các cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) trước ngày 23/12/2019.

Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày: