Hướng dẫn thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/09/2019

Ngày 09/9/2019 Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn số 1693/HD-STC hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

Đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ: Thực hiện theo khoản 1, 2 và 3 Điều 1,Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ:

Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức cụ thể như sau: Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi; Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau: Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi; Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP):

Việc kiểm kê, tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: UBND cấp xã thành lập các Tổ tham gia tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP theo nội dung hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về trình tự, các bước xử lý ổ bệnh (tiêu hủy lợn mắc bệnh) Dịch tả lợn Châu Phi để chỉ đạo, tổ chức và giám sát việc tiêu hủy lợn bệnh DTLCP.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh DTLCP. Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung phải kèm theo thêm Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung ban đầu; Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm lợn dương tính đối với bệnh DTLCP của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương hoặc Chi cục Thú y Vùng 1 (đối với hộ có lợn mắc bệnh DTLCP đầu tiên trong địa bàn cấp thôn/xã). Biên bản xác minh dịch bệnh nghi lợn mắc bệnh DTLCP của cơ quan thú y cấp huyện (đối với các hộ chăn nuôi lợn tiếp theo trong cùng phạm vi thôn/xã đã có hộ có lợn mắc bệnh DTLCP); Quyết định tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP của UBND cấp xã; Biên bản tiêu hủy lợn kèm theo bảng kê mã cân lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP của hộ. Biên bản phải ghi rõ, đầy đủ họ tên và có chữ ký của các thành phần: Hộ chăn nuôi, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ kiểm kê số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy, Trưởng thôn, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Thanh toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật cấp xã tổng hợp và gửi về Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; UBND cấp huyện tổng hợp kinh phí hỗ trợ kèm theo hồ sơ (từng đợt), thẩm định và lập Tờ trình hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP gửi Sở Tài chính; Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí theo hình thức bổ sung có mục tiêu về ngân sách cấp huyện; Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh DTLCP trên địa bàn quản lý và cấp kinh phí về từng xã, phường, thị trấn để tổ chức chi hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy.

Căn cứ hồ sơ hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do mắc bệnh DTLCP do UBND cấp xã chuyển đến, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012.

Quyết toán kinh phí: Thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, tổng hợp vào quyết toán ngân sách năm của UBND cấp xã, cấp huyện theo quy định.

Sở Tài chính giao UBND cấp xã và tổ kiểm kê số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy, Trưởng thôn, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã chịu trách nhiệm các nội dung đã ký xác nhận hỗ trợ cho chủ hộ vật nuôi có lợn bị bệnh DTLCP theo Hướng dẫn này và thực hiện công khai danh sách các chủ vật nuôi có lợn bị bệnh DTLCP được hỗ trợ (tên người nhận kinh phí hỗ trợ, số lượng từng loại lợn bị tiêu hủy, đơn giá hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ); niêm yết tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư, tổ dân phố và trụ sở UBND cấp xã để nhân dân kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Đồng thời, yêu cầu việc thống kê, tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP phải chính xác, hỗ trợ phải kịp thời; kiên quyết không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, chính quyền địa phương và người dân nào vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2019 và thay thế Hướng dẫn số 781/HD-STC ngày 06/5/2019 của Sở Tài chính.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: