Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”

27/08/2019

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là công dân Việt Nam từ đủ14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký và bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

- Nội dung thi: Trả lời 9 câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”

- Hình thức: Thi viết bằng tiếng Việt.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

2. Yêu cầu về hình thức

- Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự và phải đóng lại thành quyển.

- Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi.

- Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Khuyến khích các bài dự thi thực hiện một cách công phu, bài thi viết tay, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Bài dự thi không hợp lệ

- Bài của người không thuộc đối tượng được dự thi.

- Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức.

- Lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt nam; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

- Bài dự thi gửi quá thời hạn quy định.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Tổ chức làm bài dự thi (Từ 21/8/2019 đến 21/10/2019)

Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố vận động  cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi đảm bảo hiệu quả.

2. Tổ chức thu bài thi (Từ 22/10/2019 đến 25/10/2019)

- Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện, thành phố và nhân dân cư trú tại địa phương nộp bài về Phòng Tư pháp.

3. Tổ chức chấm bài, tổng kết, trao giải cuộc thi (Từ 28/10/2019 đến 29/11/2019)

- Từ 28/10/2019  đến 18/11/2019:  Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm những bài dự thi của địa phương; báo cáo kết quả tổng kết cuộc thi và lựa chọn 30 bài dự thi xuất sắc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 18/11/2019. Tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ở địa phương.

 - Từ 28/10/2019  đến 29/11/2019: Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký tổ chức chấm thi các bài dự thi của các cơ quan cấp tỉnh; bài dự thi chất lượng của cấp huyện. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh.

V. GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức cuộc thi tặng giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải, kèm theo số tiền thưởng cho mỗi giải như sau:

1. Giải tập thể:

Ban tổ chức cuộc thi  lựa chọn trao giải cho các tập thể dựa trên các tiêu chí sau: Công tác chỉ đạo tổ chức cuộc thi; tiến độ thời gian; số lượng bài dự thi; số lượng bài dự thi đạt giải; số lượng bài dự thi viết tay; tỷ lệ người tham gia so với dân số, quân số… Cơ cấu cụ thể:

+ 01 giải  nhất: trị giá 7.000.000đ

+ 02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 5.000.000đ

+ 02 giải ba: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ

+ 03 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000đ

2. Giải cá nhân:

+ 01 giải nhất: Trị giá 5.000.000đ

+ 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 3.000.000đ

+ 03 giải ba: mỗi giải trị giá 2.000.000đ

+ 10 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000đ.

+ 05 giải phụ khác: Mỗi giải trị giá 500.000đ. (Bao gồm: Giải cho bài viết tay trình bày đẹp nhất; giải cho bài đầu tư công phu nhất; giải cho người dân tộc có kết quả cao nhất; giải cho người cao tuổi có kết quả cao nhất; giải cho người người nhỏ tuổi có kết quả cao nhất)

Tùy theo kết quả tổ chức cuộc thi và chất lượng bài thi, Ban tổ chức xem xét quyết định có thể thay đổi về số lượng và cơ cấu giải thưởng.

VI. Giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh công bố kết quả cuộc thi, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại về kết quả cuộc thi. Hết thời hạn trên Ban tổ chức không xem xét, giải quyết.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương để hưởng ứng tham gia./.

Nguồn: Công văn số 1043/TL- BTC ngày 21/8/2019
của
Ban tổ chức cuộc thi viết “tìm hiểu luật tiếp cận thông tin năm 2016”