Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh

09/08/2019

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 128/KH-UBND tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Hình thức thi: thi viết.

Nội dung thi: Nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan.

Về thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 5- 20/8/2019 sẽ triển khai công tác chỉ đạo: Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố; thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; xây dựng thể lệ, câu hỏi cuộc thi; phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi; đăng tải thông tin về cuộc thi trên các trang Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và các phương tiện truyền thông khác.

Từ 21/8/2019 đến 21/10/2019 các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố vận động  cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tham gia cuộc thi.

Từ 22- 25/10/2019 tổ chức thu bài thi: Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp. Cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện, thành phố và nhân dân cư trú tại địa phương nộp bài về phòng Tư pháp.

Từ 28/10/2019  đến 18/11/2019: Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm những bài dự thi của địa phương; báo cáo kết quả tổng kết cuộc thi và lựa chọn 30 bài dự thi xuất sắc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 18/11/2019. Tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ở địa phương.

Từ 28/10/2019 đến 29/11/2019: Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký tổ chức chấm thi các bài dự thi của các cơ quan cấp tỉnh; bài dự thi chất lượng của cấp huyện. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả theo tiến độ của kế hoạch. Đối với UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương; thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tham gia cuộc thi và thu bài thi theo quy định; thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký tổ chức chấm bài, tổng kết và trao giải tại địa phương; báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi và  lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi Sở Tư pháp. Đồng thời, giao Sở Tư pháp  tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, là cơ quan Thường trực của Ban tổ chức, tham mưu giúp Ban Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết cuộc thi theo yêu cầu của kế hoạch. Phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền về cuộc thi. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của mình tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: