Thông báo v/v phổ biến đường dây nóng tiếp nhận thông tin về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

22/07/2013

Ngày 19/07/2013, UBND tỉnh ban hành công văn số 3922/UBND-TH2 về việc phổ biến đường dây nóng tiếp nhận thông tin về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông hoàn thành việc thiết lập đường dây nóng (chính thức sử dụng kể từ ngày 10/6/2013) với số điện thoại miễn phí là 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam (điểm d, mục 1, Chỉ thị 33/CT-TTg).
 

(Nguồn: Công văn số 3922/UBND-TH2, ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh).

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: