Thông báo về việc hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo

16/07/2013

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
____________

Số: 246/STTTT-CNTTĐT
 V/v hướng dẫn phát hiện
 thư điện tử giả mạo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

            Vĩnh Phúc, ngày 16  tháng 7  năm  2013

 

                                   Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
                                                                  - Các Huyện ủy, UBND huyện, thành phố thị xã  

Hiện nay, xuất hiện nhiều thư điện tử mạo danh cơ quan nhà nước, cá nhân có uy tín nhằm phát tán thông tin có nội dung sai trái, có thể có mã độc ẩn trong các tệp đính kèm.

Để bảo đảm an toàn an ninh thông tin khi sử dụng thư điện tử, Sở TT&TT  Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cán bộ quản trị mạng, tham khảo một số biện pháp phát hiện thư điện tử giả mạo và nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, tránh việc lộ, lọt mật khẩu và thông tin trên máy tính, mạng máy tính của đơn vị.  Tài liệu tham khảo, hướng dẫn tại địa chỉ:

 http://sotttt.vinhphuc.gov.vn/UserControls/Publishing/MailVncert.pdf

Chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở TT&TT, điện thoại: 0211.3717171./.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Gia Long

 

Các tin đã đưa ngày: