Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc » Quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
 
 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 3/8/2011 về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 


 

 

         HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH PHÚC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Số:12  /NQ-HĐND                              Vĩnh Phúc, ngày   3   tháng 8 năm 2011


 

NGHỊ QUYẾT

 

Về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

 

 
 

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 2

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07-9-2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11-01-2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07-9-2006 của Chính phủ;

 

Căn cứ văn bản số 3622/BKHĐT-QLQH ngày 8-6-2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch;

 

Trên cơ sở Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 15-7-2011 của UBND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (nội dung quy hoạch có văn bản kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

 

- Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định.

 

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

  

 

 

 

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 


Phạm Văn Vọng


Xem chi tiết quy hoạch tại đây
 
​​