Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc) ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

14/10/2021

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc) ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản (02 cây sưa).

UBND tỉnh trả lời:

- Đề nghị Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc thỏa thuận, thống nhất với UBND xã Trung Kiên để thực hiện Hợp đồng mua bán số 02/HĐMB ngày 10/02/2015 theo quy định.

- Các cơ quan tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ các bên thực hiện Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Giao Trưởng ban THADS dân sự tỉnh và Trưởng ban THADS huyện chỉ đạo các bên thực hiện Hợp đồng theo quy định của pháp luật.