Bà Ngô Thị Tỵ cùng một số công dân (16 người) ở thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên: Tố cáo Hợp tác xã nông nghiệp Thiệu Tổ thời kỳ 2009-2016 có sai phạm trong việc thu, chi tiền họp đồng thầu khoán, hợp đồng giao thầu thủy sản,

17/12/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Ngô Thị Tỵ cùng một số công dân (16 người) ở thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên: Tố cáo Hợp tác xã nông nghiệp Thiệu Tổ thời kỳ 2009-2016 có sai phạm trong việc thu, chi tiền họp đồng thầu khoán, hợp đồng giao thầu thủy sản, tiền hỗ trợ của nhà nước từ năm 2012 - 2016, kê khai không đúng quy định để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; giao thầu khoán hợp đồng quá thời hạn.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc khẩn trương chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Luật Tố cáo.