Ông Trần Thế Ốc ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương tố cáo UBND xã Yên Phương mượn giáo đường họ giáo Dân Trù để lập hồ sơ khống làm nhà văn hóa thôn và tố cáo ông Trương Vĩnh Lân ở thôn 4 xây dựng nhà trên rãnh thoát nước của thôn, xâm phạm hành lang ATGT

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Trần Thế Ốc ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương:

- Nội dung 1: Tố cáo UBND xã Yên Phương mượn giáo đường họ giáo Dân Trù để lập hồ sơ khống làm nhà văn hóa thôn để thanh toán và nhận tiền quản lý trông nom hàng tháng từ năm 2015 đến 2019, với số tiền: 148.762.000đồng;

- Nội dung 2: Tố cáo ông Trương Vĩnh Lân ở thôn 4 xây dựng nhà trên rãnh thoát nước của thôn, xâm phạm hành lang an toàn giao thông.

Trả lời:

Nội dung 1:

- UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Lạc khẩn trương điều tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 30/4/2020.

- UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Lạc thông báo công khai vị trí, địa điểm quy hoạch nhà văn hóa thôn Dân Trù, xã Yên Phương để nhân dân biết, xong trước ngày 30/3/2020.

Nội dung 2: UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 30/4/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: