Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn hàng năm cải tạo, sửa chữa, nạo vét toàn bộ các tuyến mương tưới, mương để phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu úng thuận lợi cho nhân dân huyện Yên Lạc

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Lạc hệ thống mương tưới, tiêu để phục vụ sản xuất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn quản lý, khai thác và vận hành, hàng năm đã được cải tạo, sửa chữa, nạo vét. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi nhân dân kiến nghị nhưng chưa được nạo vét thường xuyên, hoặc có nạo vét nhưng chưa đảm bảo, nhiều tuyến mương còn ách tắc gây ngập úng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn hàng năm cải tạo, sửa chữa, nạo vét toàn bộ các tuyến mương tưới, mương để phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu úng thuận lợi

UBND tỉnh trả lời:

Việc quản lý hệ thống kênh mương tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh do các Công ty TNHH MTV thủy lợi quản lý. Hàng năm theo qui định hiện hành các Công ty phải trích từ 20% đến 23% kinh phí được nhà nước hỗ trợ về thủy lợi phí để sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi để đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Về thủy lợi nội đồng được nhà nước hỗ trợ 25% để quản lý và nạo vét kênh mương. Tuy nhiên do mức giá quá thấp (qui định từ 2012 đến nay chưa thay đổi) nên việc nạo vét kênh mương trên cơ sở khoán theo diện tích, do vậy việc nạo vét mỗi năm chỉ được từ 1 đến 2 lần, chưa được thường xuyên nên một số nơi kênh mương còn ách tắc. Sở Nông nghiệp &PTNT yêu cầu các Công ty TNHH MTV thủy lợi thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương để kịp thời nạo vét khắc phục đảm bảo tưới tiêu kịp thời. Mặt khác xây dựng lại giá dịch vụ thủy lợi để phù hợp với giá hiện hành, đảm bảo ngày công cho người làm công tác thủy lợi, đặc biệt là thủy lợi nội đồng.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh