Đề nghị tỉnh cho biết việc trình Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở một số xã của huyện Yên Lạc đến nay như thế nào?

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Lạc ở các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên các hộ dân vi phạm Luật Đất đai, sử dụng đất nông nghiệp làm bãi tập kết vật liệu, máy móc…. Huyện Yên Lạc đã tích cực chỉ đạo xử lý các vi phạm, tuy nhiên việc xử lý các vụ việc vi phạm từ năm 2017 về trước gặp rất nhiều khó khăn. Huyện Yên Lạc đã nhiều lần đề nghị tỉnh báo cáo trình Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở các xã trên để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách. Đề nghị UBND tỉnh cho biết việc giải quyết kiến nghị trên như thế nào?

UBND tỉnh trả lời:

Về chủ trương điều chỉnh quy hoạch các khu đất nông nghiệp trên sang đất thương mại dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực nêu trên, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho phép điều chỉnh để thực hiện. Tuy nhiên hiện nay khu vực này chưa phù hợp với Quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, tham mưu để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trước khi báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung làm cơ sở điều chỉnh Quy hoạch phân khu.

Nội dung kiến nghị của UBND huyện Yên Lạc cũng đã được các Sở, Ngành trả lời nhiều lần, UBND huyện Yên Lạc tăng cường công tác quản lý về đất đai, xây dựng để tránh việc vi phạm phát sinh. Tuy nhiên tình hình vi phạm, lấn chiếm tiếp tục gia tăng, vì vậy trong khi chờ ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định, yêu cầu UBND huyện Yên Lạc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng đất trên địa bàn nói chung và khu vực trên nói riêng, kiên quyết sử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm để tránh phát sinh việc giải quyết khiếu kiện sau này.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh