Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT tiếp tục thực hiện việc cấp đổi GCNQSDĐ thổ cư và đất nông nghiệp để đảm bảo quyền lợi của nhân dân

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Năm 2008 trên địa bàn huyện Yên Lạc thực hiện việc đo đạc lập bản đồ kỹ thuật số trong toàn huyện và thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư ở một số xã. Tuy nhiên việc triển khai cấp đổi còn chậm đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa được cấp đổi, ngoài ra 100% đất nông nghiệp chưa được cấp đổi GCN sau dồn ghép; nhân dân đã nhiều lần đề nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết; Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT tiếp tục thực hiện việc cấp đổi GCNQSDĐ thổ cư và đất nông nghiệp để đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

UBND tỉnh trả lời:

Sau khi thực hiện xong công tác đo đạc lập bàn đồ địa chính cho toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc thì vào các năm 2011, 2012,  2013, 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường (là chủ đầu tư) đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để cấp đổi Giấy CNQSD đất cho 04 xã của huyện Yên Lạc gồm: Xã Tam Hồng, xã Yên Đồng, xã Hồng Châu, xã Liên Châu. Đến năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh lý các Hợp đồng cấp đổi GCN với các đơn vị tư vấn và đã bàn giao được hơn 3000 GCN, toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho UBND các xã, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc. Do đó, việc tiếp tục thực hiện cấp đổi GCN nói chung và GCN đất nông nghiệp sau đo đạc địa chính nói riêng thuộc thẩm quyền của Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Yên Lạc và sự phối hợp của UBND các xã cũng như các hộ dân có nhu cầu cấp đổi GCN.

Trong thời gian tới UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng kế hoạch giải quyết cho từng huyện, thành phố trong đó có huyện Yên Lạc. Việc hoàn thành cấp đổi giấy chứng nhận, phụ thuộc nguồn kinh phí được cấp cũng như nhân lực, trang thiết bị của Văn phòng Đăng ký đất đai và sự phối hợp của UBND các xã và các hộ dân.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh