UBND tỉnh trả lời khiếu nại của bà Đặng Thị Vân, khu 4, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường

05/07/2021

Ngày 05/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Vân ở Khu 4, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường (lần 2).

Nội dung khiếu nại: bà Đặng Thị Vân ở khu 4, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường  khiếu nại Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường về việc cưỡng chế thu hồi đất và việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ngày 30/9/2019 đối với hộ gia đình bà Đặng Thị Vân để thực hiện dự án cụm Công nghiệp Đồng Sóc (địa phận thị trấn Tứ Trưng – đợt 1); không đồng ý với Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường về việc giải quyết khiếu nại của bàn Đặng Thị Vân (lần đầu).

Sau khi xem xét nội dung đơn thư, quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng và từ những căn cứ xác thực, UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Vân như sau:

 

Các tin đã đưa ngày: