Đề nghị UBND tỉnh quan tâm để sớm cấp tiền hỗ trợ kinh phí dồn điền đổi thửa và di dời mồ mả cho nhân dân xã Cao Đại, xã Ngũ Kiên và xã Tuân Chính

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 11-11-2016, và Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 15-12-2016 về dồn thửa đổi ruộng. Năm 2017, huyện Vĩnh Tường đã tập trung chỉ đạo làm điểm thành công tại 2 xã Cao Đại, Ngũ Kiên tạo được sự thay đổi rõ nét trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Ngày 09/7/2018 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND, tại Nghị quyết này, hỗ trợ không quá 30 triệu đồng cho chính quyền cấp xã để tổ chức thực hiện dồn thửa, đổi ruộng; Như vậy, 2 xã Cao Đại, Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường làm điểm năm 2017 chỉ được hỗ trợ 6 triệu đồng là rất thấp, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung cho 2 xã làm điểm, giảm bớt khó khăn cho cơ sở.

Năm 2018 xã Tuân Chính thực hiện nghị quyết của các cấp về dồn thửa đổi ruộng. MTTQ các đoàn thể xã Tuân Chính tích cực vận động nhân dân di dời 750 ngôi mộ, trong đó mộ có chủ là 293 ngôi, mộ không có chủ là 457 ngôi về nghĩa trang nhân dân. UBND huyện đã có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí di dời mồ mả với tổng kinh phí là 1.481.600.000đ (Một tỉ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm để sớm cấp tiền hỗ trợ kinh phí cho nhân dân vì nhân dân đã di dời mồ mả được 01 năm rồi mà chưa có tiền hỗ trợ.

UBND tỉnh trả lời:

a) Đối với việc hỗ trợ kinh phí cho 2 xã Ngũ Kiên và Cao Đại thực hiện thí điểm dồn thửa, đổi ruộng:

- Tại khoản b, Điều 4, Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh có quy định:

“Hỗ trợ 01 triệu đồng/ha cho chính quyền cấp xã tổ chức làm thí điểm dồn thửa, đổi ruộng để tuyên truyền, hội họp, xây dựng và thống nhất phương án dồn thửa, đổi ruộng; trích đo bản đồ địa chính thửa đất, khu đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hỗ trợ kinh phí làm thí điểm dồn thửa, đổi ruộng không quá 5 triệu đồng/ha để thực hiện chỉnh trang đồng ruộng sau dồn thửa, đổi ruộng (bao gồm: Điều chỉnh đào đắp bờ vùng, bờ thửa, kênh mương nội đồng)”.

- Tại Điều 7 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 9/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có nêu:

"Các đối tượng đã được hỗ trợ kinh phí làm thí điểm dồn thửa, đổi ruộng theo Khoản b, Điều 4, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 4/12/2016 của UBND tỉnh thì giữ nguyên mức kinh phí đã hỗ trợ, không điều chỉnh kinh phí theo Quy định tại Quyết định này"

Như vậy, xã Ngũ Kiên và xã Cao Đại (xã thí điểm) chỉ được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha, không được hỗ trợ theo mức 30 triệu đồng/ha theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 HĐND tỉnh.

Tại thời điểm hiện nay, chưa có căn cứ pháp lý để hỗ trợ tăng thêm cho 2 xã Ngũ Kiên và Cao Đại. Do vậy, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề nghị của huyện Vĩnh Tường tham mưu với UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ cho 02 xã làm thí điểm dồn thửa, đổi ruộng.

b) Đối với kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng tại xã Tuân Chính:

Sở Tài chính đã có Tờ trình số 884/TTr-STC ngày 28/11/2019 đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mả thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường với tổng kinh phí là 1.481 triệu đồng. Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ cấp bổ sung có mục tiêu về ngân sách huyện Vĩnh Tường để hỗ trợ cho các hộ dân.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh