Ông Phùng Văn Lý cùng một số công dân ở khu 4, thị trấn Tứ Trưng: Khiếu nại các Quyết định ...

25/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phùng Văn Lý cùng một số công dân ở khu 4, thị trấn Tứ Trưng: Khiếu nại các Quyết định: Kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ và quyết định cưỡng chế của UBND huyện Vĩnh Tường khi Nhà nước thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc.

Trả lời:

Trường hợp công dân có căn cứ cho rằng các quyết định của UBND huyện Vĩnh Tường nêu trên là trái quy định của pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích trực tiếp của mình thì từng công dân có quyền viết đơn khiếu nại riêng gửi Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc viết đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để được xem xét, giải quyết theo quy định.