Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo và sớm giải quyết những tồn tại về đất đai ở xã Quang Yên huyện Sông Lô

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Việc giải quyết đối với  những tồn tại về đất đai ở xã Quang Yên đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hiện tại UBND xã đã trình Sở Xây dựng vị trí xin phê duyệt chấp thuận địa điểm để xử lý những tồn tại. Tuy nhiên đến nay UBND xã vẫn chưa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, do vậy UBND xã không có cơ sở thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo và sớm giải quyết.

UBND tỉnh trả lời:

Hiện nay, việc triển khai thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất và đất để giải quyết tồn tại về đất ở tại xã Quang Yên đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Văn bản số 9370/UBND-CN3 ngày 22/11/2019. Trên cơ sở đề nghị của UBND xã Quang Yên tại Tờ trình số 373/TTr-UBND ngày 02/12/2019, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 1109/TTr-SXD ngày 06/12/2019 đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phạm vi địa điểm dự án ĐTXD hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất và đất để giải quyết tồn tại về đất ở tại xã Quang Yên. Sau khi được chấp thuận địa điểm, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quang Yên tổ chức lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình UBND huyện Sông Lô thẩm định, phê duyệt, trước khi phê duyệt phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Sở Xây dựng.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh