Ông Nguyễn Đức Cơ ở tổ 7, phường Trưng Nhị: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được UBND thành phố Phúc Yên giao tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND

18/05/2020

Chi tiết phản ánh: Ông Nguyễn Đức Cơ ở tổ 7, phường Trưng Nhị: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) giao tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 để thực hiện Dự án cải tạo khu đất xứ đồng Tam Quan thành khu đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, sản xuất gạch và xưởng gia công chế tạo cơ khí tại phường Trưng Nhị.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 10/6/2020.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn ƯBND thành phố Phúc Yên giải quyết nội dung đề nghị của công dân nêu trên (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 18/UBND-TD3 ngày 03/01/2018).