Đề nghị UBND tỉnh xem xét có ý kiến với Bộ Tài chính để bàn giao cơ sở vật chất của Học viện Tài chính (đã chuyển đi năm 1997) cho UBND thành phố Phúc Yên quản lý và sử dụng

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Học viện Tài chính nằm trên địa bàn Tổ 6 phường Trưng Nhị với tổng diện tích khu đất 5.015,1 m2; Đất thuộc quản lý của Học viện Tài chính (đã chuyển đi năm 1997). Hiện nay khu đất này không có người quản lý, sử dụng nên phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có ý kiến với Bộ Tài chính để bàn giao cho UBND thành phố quản lý và sử dụng có hiệu quả

UBND tỉnh trả lời:

Ngày 6/8/1997, Học viện Tài chính và Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã tiến hành bàn giao tài sản trong đó bao gồm đất, nhà và cơ sở vật chất. Riêng khu đất 5.015,1m2 của Học viện Tài chính không bàn giao. Từ năm 1997 đến nay, Học viện Tài chính vẫn bố trí bảo vệ trông coi và một số hộ gia đình của Học viện đang sinh sống.

Thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Học viện Tài chính đang tiến hành làm thủ tục sắp xếp, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Do vậy, cần phải chờ phương án sắp xếp, xử lý tài sản công của Học viện Tài chính đối với khu đất 5.015,1m2.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh