Đề nghị vận hành hệ thống đèn cao áp chiếu sáng của đoạn đường từ Cống 1 Hồ Đại Lải đến Đập xả tràn Hồ Đại Lải thành phố Phúc Yên

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Hệ thống đèn cao áp chiếu sáng của đoạn đường từ Cống 1 Hồ Đại Lải đến Đập xả tràn Hồ Đại Lải thành phố Phúc Yên do sở Nông nghiệp làm chủ đầu tư đã hoàn thiện rất lâu rồi, nhưng từ khi hoàn thiện đến nay hệ thống đèn chiếu sáng vẫn không hoạt động gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan cho hoạt động của hệ thống đèn cao áp đoạn đường trên được chiếu sáng vào buổi tối hàng ngày để phục vụ nhân dân đi lại và bàn giao cho UBND thành phố Phúc Yên quản lý.

UBND tỉnh trả lời:

Hệ thống đèn cao áp chiếu sáng của đoạn đường từ Cống 1 Hồ Đại Lải đến Đập xả tràn Hồ Đại Lải thành phố Phúc Yên do sở Nông nghiệp &PTNT làm chủ đầu tư đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên quản lý. Tuy nhiên trong quá trình vận hành hệ thống đèn chiếu sáng do tiền điện phát sinh lớn, trong khi đó Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên là đơn vị công ích làm nhiệm vụ thủy lợi không có kinh phí để chi trả tiền điện. Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên khẩn trương bàn giao hệ thống điện chiếu sáng cho UBND thành phố Phúc Yên quản lý để phục vụ chiếu sáng đi lại của nhân dân.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh