Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ số hóa bản đồ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Phúc Yên

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Hiện nay, bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Phúc Yên từ năm 1998 đến nay chưa được cập nhật, chưa được số hóa bản đồ nên công tác quản lý đất đai trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ số hóa bản đồ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố

UBND tỉnh trả lời:

Về vấn đề này UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập HSĐC và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phúc Yên.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập HSĐC và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập HSĐC và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao làm chủ đầu tư dự án. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khi có kết quả phê duyệt sẽ tổ chức đấu thầu thực hiện nhiệm vụ, dự kiến triển khai dự án vào đầu quý I năm 2020.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: