Ông Nguyễn Văn Định và bà Nguyễn Thị Hạnh ở tổ dân phố số 7, phường Tiền Châu hỏi về nội dung UBND thành phố Phúc Yên có quyết định thu hồi đất nông nghiệp từ thời điểm 10/9/2014 đến nay có được giải quyết đất vụ không?

12/12/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Định và bà Nguyễn Thị Hạnh ở tổ dân phố số 7, phường Tiền Châu: Nội dung 1: UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) có quyết định thu hồi đất nông nghiệp từ thời điểm 10/9/2014 đến nay có được giải quyết đất vụ không? Nội dung 2: Đề nghị hỗ trợ cho các hộ bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ 30% trở lên theo Quyết định 35/2014/QĐ- UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

Nội dung 1: Căn cứ theo Quyết định số số 40/2014/QĐ-UBND ngày 6/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi một số điều Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 và Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh về giải quyết đất dịch hoặc đất ở theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh thì các trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất sau ngày 30/6/2014 thì không được đất dịch vụ.

Nội dung 2: UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Các tin đã đưa ngày: