Các ông: Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Kiến Thành, Tạ Văn Tuấn (đại diện một số hộ dân) ở thôn T80, xã Ngọc Thanh: Đề nghị công nhận quyền sử đất ở (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng) cho các hộ dân ở thôn T80, xã Ngọc Thanh

18/11/2019
Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở TN&MT và UBND thành phố Phúc Yên khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 241/TB- UBND ngày 01/11/2019. Đề nghị các công dân chủ động cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan cho UBND thành phố Phúc Yên để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: