Đề nghị tỉnh cho biết lý do vì sao một số mỏ đã hết hạn giấy phép khai thác mà vẫn chưa đóng cửa

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Trước đây UBND tỉnh đã cấp phép, khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại một số xã như Tử Du, Bàn Giản, Đồng Ích…, các Công ty đã tiến hành khai thác xong. Tuy nhiên sau nhiều năm các điểm mỏ đã hết hạn khai thác theo giấy phép khai thác, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ phần diện tích khai thác nhưng đến nay sau nhiều năm giấy phép khai thác hết hạn, không có Công ty nào thực hiện nội dung đóng cửa mỏ để bàn giao đất cho địa phương quản lý. Đề nghị cho biết nguyên nhân, lý do tại sao, giải pháp?

UBND tỉnh trả lời:

Nguyên nhân, lý do:

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có một số giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực giấy phép, trong đó chủ yếu là Giấy phép khai thác đất san lấp do UBND tỉnh cấp phép theo quy định của luật khoáng sản năm 1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật khoáng sản năm 2005. Hầu hết các điểm mỏ được cấp phép với thời gian ngắn, các tổ chức cá nhân được cấp phép thoả thuận với các hộ gia đình (được cấp quyền sử dụng đất) theo thời hạn của Giấy phép để hoạt động khai thác khoáng sản (đất san lấp) sau khi hết thời gian thoả thuận các hộ dân đã lấy lại đất để sử dụng canh tác, trồng cây.... thực tế hiện nay tại các điểm mỏ này không còn hoạt động khai thác và chủ sử dụng đất đang sử dụng ổn định.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản đôn đốc nhiều lần đối với các tổ chức cá nhân được cấp phép tiến hành lập hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được do một số tổ chức cá nhân đã giải thể, một số doanh nghiệp phá sản, một số đơn vị không liên lạc được.

Theo báo cáo đề nghị của một số doanh nghiệp khó khăn cho việc thực hiện công tác đóng cửa mỏ theo quy định và kết quả cho thấy hiện nay tại các điêm mỏ này việc thoả thuận với các hộ dân để thực hiện một số nội dung phục vụ công tác đóng cửa mỏ là khó khăn (phải thoả thuận thuê quyền sử dụng đất, đền bù cây cối hoa màu (lần2) do sau khi giấy phép hết hiệu lực các hộ dân đã trồng cây, sử dụng đất vào việc khác), nếu thực hiện để đảm bảo cho công tác đóng cửa mỏ các tổ chức cá nhân không thoả thuận được với các hộ gia đình có đất vì phải chi phí lớn, nhiều vị trí không được sự đồng thuận của người dân.

- Giải pháp:

Với những khó khăn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh và được chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 5470/UBND-NN4 ngày 25/7/2018 về việc đóng cửa mỏ của các mỏ khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực giấy phép khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ.

UBND tỉnh tại đã có văn bản số 5470/UBND-NN4 Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch số 26/KH-STNMT ngày 27/9/2019 và đã tổ chức triển khai chung đến các huyện, thành phố tại hội nghị ngày 08/10/2019.

Trên địa bàn huyện Lập Thạch từ ngày 29/10/2019 đến ngày 31/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan đã phối hợp cùng UBND huyện Lập Thạch, chính quyền địa phương các xã Đồng Ích, Tử Du, Bàn Giản, Tiên Lữ, Liên Hòa kiểm tra hiện trạng, tình hình thực tế tại khu vực của 07 giấy phép khai thác đất san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch của 07 công ty đã hết hạn, kết thúc kiểm tra có biên bản làm việc xác nhận tại thời điểm kiểm tra.  Hiện nay Sở Tài nguyên và môi trường đang tiếp tục rà soát các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh, căn cứ kết quả kiểm tra, ý kiến địa phương và nhân dân và rà soát tài liệu, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: