Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư khu giết mổ tập trung từng bước hình thành cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung hợp lý và đồng bộ

20/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, trong đó huyện Lập Thạch được phê duyệt quy hoạch 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Tuy nhiên ngành chăn nuôi của huyện Lập Thạch những năm gần đây đang phát triển mạnh với quy mô ngày càng lớn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư khu giết mổ tập trung từng bước hình thành cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung hợp lý và đồng bộ, gắn phát triển chăn nuôi với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái.

UBND tỉnh trả lời:

Ngày 11/11/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND (Quyết định số 3310/QĐ-UBND) phê duyệtQuy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó: Huyện Lập Thạch quy hoạch được02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:01 cơ sở loại II, địa điểm tại thôn Sa Sơn, xã Văn Quán(vị trí này gần nút giao thông lên xuống đường cao tốc Hà Nội  - Lào Cai); công suất dự kiến 23,2 tấn /ngày; 01 cơ sở loại III, địa điểm tại vạt Bình Di, thôn Bình Di, xã Hợp Lý; công suất dự kiến 6 tấn /ngày.

Tuy nhiên, Quyết định số 3310/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật quy hoạch.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ tập trung: Ngày 22/12/2015 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung như sau:

+ Đối với dự án đầu tư có công suất giết mổ tối thiểu 05 tấn/ngày đêm. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị.

+ Đối với dự án đầu tư có công suất giết mổ tối thiểu 20 tấn/ngày đêm. Ngân sách tỉnhhỗ trợ 60% chi phí nhưng tối đa không quá 3,5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị.

+Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì ngoài mức hỗ trợ nêu trên, dự án còn được hỗ trợ thêm 70% chi phí nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục ngoài hàng rào dự án (có thể lập dự án riêng).

Ngày 17/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó tại điểm a, khoản 1, điều 11quy định “hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm: 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án”.

Hiện nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đề nghị chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tính chất đặc thù ở địa phương.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh