Đề nghị tỉnh có chính sách và giải pháp tăng nguồn kinh phí hỗ trợ bồi thường GPMB do mức giá theo quy định thấp hơn nhiều so với giá thực tế

19/02/2020

Chi tiết nội dung ý kiến, kiến nghị:

1. Công tác bồi thường GPMB các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn do mức giá bồi thường được HĐND tỉnh quy định 83.600.000đ/360m2 là thấp, hiện nay nhân dân chuyển nhượng đất nông nghiệp có mức giá cao hơn nhiều,nhất là các địa phương có lợi thế phát triển kinh tế, xã hội, thuận lợi về giao thông

Đề nghị tỉnh có chính sách và giải pháp tăng nguồn kinh phí hỗ trợ bồi thường để đảm bảo ổn định đời sống cho các gia đình có diện tích bị thu hồi và gần hơn với giá người dân chuyển nhượng thực tế tại thời điểm hiện nay.

2. Nhân dân trên địa bàn phường (TP Vĩnh Yên) đề nghị UBND tỉnh có chủ trương tăng giá BT GPMB hiện nay quá thấp không đảm bảo việc chuyển đổi nghề, tạo việc làm để ổn định đời sống của những hộ dân bị thu hồi đất.

UBND tỉnh trả lời:

Theo quy định tại Điều 62 - Luật Đất đai 2013 thì “các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp” như cử trí đặt vấn đề thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, các trường hợp này không thực hiện theo giá thỏa thuận, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện theo Luật định, giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định cụ thể của UBND Tỉnh.

Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 74, Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

“Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

Vì vậy, giải pháp ở đây chính là:

- Việc xác định giá đất cụ thể cho mỗi dự án tại thời điểm thu hồi đất đảm bảo cho phụ hợp với thực tế mỗi địa phương và thị trường đất nông nghiệp nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo tương đối ổn định đối với các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất trong cùng địa phương, cùng thời điểm thu hồi đất.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND và Quyết định 32/2015/QĐ-UBND.

Nguồn: Báo cáo số 346/BC-UBND
ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: