Ông Nguyễn Duy Quang ở thị trấn Hương Canh và ông Chu Đức Anh ở thị trấn Gia Khánh (người được bà Nguyễn Thị Định và ông Chu Đức Sơn ở tổ dân phố Xuân Quang, thị trấn Gia Khánh ủy quyền) ...

17/02/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Duy Quang ở thị trấn Hương Canh và ông Chu Đức Anh ở thị trấn Gia Khánh (người được bà Nguyễn Thị Định và ông Chu Đức Sơn ở tổ dân phố Xuân Quang, thị trấn Gia Khánh ủy quyền): Khiếu nại hành vi hành chính của UBND huyện Bình Xuyên về việc không xét giao đất ở cho ông Chu Đức Sơn theo Tờ trình số 10/TT-UBND ngày 22/4/2013 của UBND thị trấn Gia Khánh, không đồng ý Văn bản trả lời số: 682/UBND-TNMT ngày 04/6/2019 và số 1940/UBND - TNMT ngày 11/12/2019 của UBND huyện Bình Xuyên.

Trả lời

Ban tiếp công dân hướng dẫn công dân có căn cứ cho rằng việc UBND huyện Bình Xuyên có hành vi hành chính trái pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: