Trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Tải ở thôn Gô, xã Kim Long: Đề nghị Nhà nước thu tiền sử dụng đất ở tại khu tái định cư giao cho gia đình bằng với giá đất ở bồi thường cho gia đình; 17/10/2014

Bà Nguyễn Thị Tải ở thôn Gô, xã Kim Long: Đề nghị Nhà nước thu tiền sử dụng đất ở tại khu tái định cư giao cho gia đình bằng với giá đất ở bồi thường cho gia đình; đề nghị Nhà nước bồi thường 3000m2 đất vườn theo đơn giá đất ở; đề nghị trả tiền BTGPMB theo đơn giá năm 2012.

Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh kiến nghị với Bộ Y tế và Chính phủ tổ chức lại các cơ quan Y tế cấp huyện theo hướng ở huyện có Phòng Y tế làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế. 08/10/2014

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh kiến nghị với Bộ Y tế và Chính phủ tổ chức lại các cơ quan Y tế cấp huyện theo hướng ở huyện có Phòng Y tế làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế, Trung tâm Y tế thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng, Trung tâm Dân số KHHGĐ và Trung tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm. Bệnh viện Đa khoa do Sở Y tế quản lý trực tiếp như hiện nay.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: