Trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Lý ở Tổ dân phố Xuân Bến, phường Phúc Thắng: Đề nghị UBND tỉnh đôn đốc UBND thị xã Phúc Yên thực hiện Văn bản số 7424/UBND- TD2 ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc giải quyết tố cáo đất đai.

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7424/UBND- TD2 ngày 23/12/2013, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2014.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: