Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, chỉ đạo việc UBND huyện đã có quyết định về danh mục công trình được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định số 498/QĐ-TTg

27/09/2014

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, UBND cấp huyện quyết định danh mục Công trình áp dụng cơ chế đặc. Dự án được lập, thẩm định và triển khai dự án theo Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013. Các dự án như kiến nghị của cử tri huyện Yên Lạc đã thực hiện đúng quy định về dự án đặc thù, nhưng do thủ tục dự án phê duyệt sau 31/10/2013 nên không được Kho bạc nhà nước giải ngân (theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Sau khi Bộ Tài chính đã có Công văn số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 về việc hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án đã được giải ngân bình thường. Hiện tại không còn vướng mắc gì liên quan đến thủ tục giải ngân đối với các dự án đã được bố trí vốn thực hiện chương trình NTM năm 2014 trên địa bàn huyện Yên Lạc.

 

Các tin đã đưa ngày: