Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, chỉ đạo việc giải ngân nguồn vốn xây dựng các công trình, dự án (nông thôn mới) đã được phê duyệt sau ngày 30/10/2013.

27/09/2014

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 về việc hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia như sau: “Các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia (bao gồm cả Chương trình 135) của Kế hoạch vốn năm 2014 được phân bổ và thanh toán vốn khi có Quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2014; kế hoạch vốn 2015 được phân bổ và thanh toán vốn khi có Quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2015. Từ kế hoạch năm 2016 trở đi thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm tương ứng” Theo đó, các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao Kế hoạch XDCB năm 2014 có quyết định phê duyệt sau thời điểm 31/10/2013 được giải ngân bình thường.

UBND tỉnh đã chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1247/SKHĐT-XDHT ngày 29/7/2014 về việc giải ngân các dự án phê duyệt sau thời điểm 31/10/2013 và đăng tải hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia lên trang thông tin điện tử của Sở để thông báo cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 biết và hoàn thiện các thủ tục để giải ngân nguồn vốn đã được giao theo quy định. Đến nay các xã không còn vướng mắc vể thủ tục giải ngân các dự án nêu trên.

 

Các tin đã đưa ngày: