Câu hỏi: Cử tri huyện Yên lạc đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống kênh nhánh vùng bãi trên địa bàn xã Hồng Châu.

26/09/2014

Trả lời:

Việc đầu tư xây dựng các công trình vùng khó khăn về nguồn nước và kiên cố hóa kênh mương được thực hiện theo danh mục và lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 và Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh. Trong những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách tỉnh ưu tiên tập trung để thanh toán cho những công trình đã quyết toán, công trình có khối lượng hoàn thành, công trình kiên cố hóa kênh mương tại các xã xây dựng nông thôn mới để hoàn thành tiêu chí, hạn chế tối đa bố trí khởi công công trình mới. Do vậy, việc xây dựng mới các công trình hồ đập kênh mương vùng khó khăn về nguồn nước chưa được bố trí vốn. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Thủy lợi phải chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo phục vụ tưới cho sản xuất.

 

Các tin đã đưa ngày: