Câu hỏi: Cử tri xã Triệu Đề (Lập Thạch) đề nghị nâng cấp tuyến bờ bao cùng tuyến kênh Triệu Đề đi Sơn Đông.

26/09/2014

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê Hữu sông Phó Đáy, huyện Lập Thạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2452/QĐ-CT ngày 06/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có việc nắn chỉnh tuyến đê Hữu sông Phó Đáy từ K12+221 đến K18+355 (từ cầu Triệu đến đê tả Lô, nắn chỉnh qua xã Triệu Đề đến xã Sơn Đông), việc nắn chỉnh tuyến đê hữu sông Phó Đáy phần lớn trùng với tuyến bờ bao Triệu Đề - Sơn Đông.

Hiện đơn vị Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục XDCB cần thiết để triển khai thực hiện dự án trên, khi dự án trên được hoàn thành đi vào khai thác sử dụng sẽ bảo vệ được 700ha đất canh tác của hai xã Triệu đề và Sơn Đông.

 

Các tin đã đưa ngày: