Bà Trần thị Mai Lâm ở thôn Vân Giang, xã Lý Nhân: Đề nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ về đất đai, cây trồng; không đồng ý Văn bản số 1954/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/8/2019 của Sở TN&MT về việc đề xuất giải quyết đề nghị của bà Trần Thị Mai Lâm

16/08/2019

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6174/UBND-TD5 ngày 12/8/2019 để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: