Ông: Lưu Văn Lục, Lại Văn Chương cùng một số công dân ở thôn Tân Lập, xã Đạo Trù: Tố cáo UBND xã Đạo Trù buông lỏng quản lý đất đai, kê khai khống một số hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới ...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông: Lưu Văn Lục, Lại Văn Chương cùng một số công dân ở thôn Tân Lập, xã Đạo Trù: Tố cáo UBND xã Đạo Trù buông lỏng quản lý đất đai, kê khai khống một số hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới; Tố cáo Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã kê khai bằng giả để được làm lãnh đạo; Đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới cho thôn Tân Lập, xã Đạo Trù vì có 07 tuyến đường và hệ thống kênh mương nội đồng đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng.….;

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, lập chủ trương đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai đầu tư xây dựng đường giao nông thôn theo quy định; kiểm tra, xác minh, giải quyết các nội dung tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật. Thông báo công khai lộ trình, thời gian giải quyết để công dân biết và liên hệ giải quyết.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát nguồn vốn để tham mưu, đề xuất hỗ trợ các địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy định.