Ông Đinh Văn Ky cùng một số công dân ở thôn Khoái Trung, xã Đức Bác: Đề nghị giải quyết việc 06 hộ dân nộp tiền sử dụng đất từ năm 2009 ...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Đinh Văn Ky cùng một số công dân ở thôn Khoái Trung, xã Đức Bác: Đề nghị giải quyết việc 06 hộ dân nộp tiền sử dụng đất từ năm 2009 và đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhưng đến nay chưa bồi thường GPMB để giao đất cho 06 hộ.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố lập quy hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết cấp trả đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định và cơ bản sẽ giải quyết xong trong năm 2019. Giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô tập trung chỉ đạo giải quyết theo quy định; thông báo công khai lộ trình thực hiện, thời gian giải quyết cho công dân biết.