Bà Hà Thị Hiên ở tổ dân phố Xuân Bến, phường Phúc Thắng: Tố cáo gia đình ông Nguyễn Văn Đường xây dựng trái phép trên diện tích 10.975m2 đất nông nghiệp

17/05/2019

Trả lời:

Giao Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên xử lý, giải quyết dứt điểm; thông báo công khai lộ trình, thời gian giải quyết để công dân biết và liên hệ giải quyết.