Ông Trần Bá Chuyền cùng một số công dân ở thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan: Phản ánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tuyên cung cấp điện quá yếu, làm tổn thất, thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân,...

13/07/2021

Ông Trần Bá Chuyền cùng một số công dân ở thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan: Phản ánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tuyên cung cấp điện quá yếu, làm tổn thất, thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Công thương thực hiện ngay nội dung như sau: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Tuyên về dịch vụ cung cấp điện cho các hộ dân ở thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, xong trước ngày 20/7/2021; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư, triển khai dự án trong năm 2021 để đảm bảo dịch vụ cung cấp điện cho các hộ dân dân thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo theo quy định.