Ông Lê Tiến Dũng ở thôn Tân Long, xã Hồ Sơn: Đề nghị hỗ trợ 108 kg thóc/sào theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/5/208 của Hội đồng nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp...

16/04/2021

Chi tiết phản ánh:

Ông Lê Tiến Dũng ở thôn Tân Long, xã Hồ Sơn: Đề nghị hỗ trợ 108 kg thóc/sào theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/5/208 của Hội đồng nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để xây dựng nhà máy Z195.

UBND tỉnh trả lời: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: TN&MT, KH&ĐT, Thanh tra tỉnh và UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Hồ Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát xác định cụ thể: Tổng số hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi, tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, tổng sổ tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND; họp thống nhất, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh xong trong tháng 5/2021 (Dự thảo văn bản của UBND tỉnh nếu phải xin chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh).