Bà Dương Thị Kết ở thôn Quan Đình, xã Tam Quan: Kiến nghị tổ chức thi hành án đối với bà Phan Thị Hương ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo để bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Dương Thị Kết...

18/01/2021

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi Cục THADS huyện Tam Đảo tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm vụ việc, xong trong tháng 3/2021.

Giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo giải quyết, hỗ trợ Chi Cục THADS huyện Tam Đảo để triển khai các biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tam Đảo phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định.

Giao Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.

Giao Sở Tư pháp giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện.